ในส่วนบริการอาหาร จิตรโภชนาพาร์กให้บริการทั้งในรูปแบบของปุฟเฟต์และอาหารตามสั่ง โดยคงไว้ซึ่งรสชาติอาหารไทยแท้ดั่งเดิมของจิตรโภชนา ในส่วนงานจัดเลี้ยง จิตรโภชนาพาร์ก ได้พัฒนาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งอาหารไทยและสากลในรูปแบบต่างๆ ให้ทันยุคสมัยและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าทุกคนทั้งในและนอกสถานที่ โดยได้ก่อตั้งทีมงานจัดเลี้ยงย่าปานเคเธอร์ริ่งขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการในด้านงานเลี้ยงโดยเฉพาะ